DPB: Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcisinin Bulunması Zorunludur

Sendika temsilcisinin de disiplin kurulunda yer alması gerektiğine dair 06/08/2012 tarih ve 11989 sayılı Devlet Personel Başkanlığı görüşü.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar” başlıklı 126 ncı maddesinde; “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.” hükmü ile mezkur Kanunun 135 inci maddesinde; “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “…Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir…” hükmü ile mezkur yönetmeliğin 11 inci maddesinde; “Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

– Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verilmesi sebebiyle bu disiplin cezalarında disiplin kurulu oluşmadığı ve bu nedenle sendika temsilcisinin katılımının söz konusu olamayacağı, ancak uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Devlet memurunun disiplin kuruluna itiraz etme hakkını kullanması durumunda ise anılan yönetmelik hükmü gereği sendika temsilcisinin de disiplin kurulunda yer alması gerektiği,

– Kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma hallerinde ise sendika temsilcilerinin oluşturulacak olan disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alması gerektiği, mütalaa edilmektedir.

Kaynak: DPB

Sosyal Medyada Paylaş