Sorular-Cevaplar

Hakkımda disiplin soruşturması başlatıldı ve yazılı savunma istendi. Ne yapmalıyım?

Savunma istem yazısı ile birlikte soruşturmaya esas bilgi ve belgelerin birer suretinin tarafınıza verilmesi gerekmektedir. Şayet verilmedi ise öncelikle soruşturmaya esas bilgi ve belgelerin birer suretinin tarafınıza verilmesini ve savunma sürenizin uzatılması talebinde bulunabilirsiniz. Bunun dışında 7 gün içinde savunmanızı vermelisiniz. Süre tebliğden itibaren başlayacaktır.

Savunmanız alınmadan disiplin cezası verilemez. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Hakkımda disiplin cezası verildi. Ne yapmalıyım?

İtirazda süre kararın size tebliğ edilmesinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Hangi disiplin cezasına karşı nereye başvurmalıyım?

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

İtirazı görüşen merci, ne kadar sürede karar vermelidir?

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtiraz kabul edilirse disiplin amiri cezayı hafifletebileceği gibi tamamen kaldırabilir. Disiplin amirinin ısrar yetkisi bulunmamaktadır. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Disiplin cezasına itirazım reddedildi. Ne yapmalıyım?

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yolu açıktır. Kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Disiplin cezasına itiraz etmedim. İdari yargıda dava açma hakkım var mı?

Disiplin cezasının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda dava açabilirsiniz. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı süresi var mıdır?

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin disiplin amirince öğrenildiği tarihten itibaren,

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hallerde bir ay içinde disiplin soruşturmasına;

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise altı ay içinde disiplin kovuşturmasına

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Ayrıca disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra, disiplin cezası verilemez. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Disiplin cezasını kimler verebilir?

657 sayılı Kanunun 126. maddesi uyarınca

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, disiplin amirleri tarafından;

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki Disiplin Kurulunun uygunluk kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl Disiplin Kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından;

Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu tarafından

verilir. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Disiplin soruşturmasında bir alt ceza uygulanabilir mi?

657 sayılı Kanunda geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan, ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabileceği düzenlenmiş olup, takdir yetkisi disiplin amiri ya da kurula aittir. Ancak bir derece hafif cezanın uygulanmamasının gerekçesi kararda açıkça yer almalıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller bakımından alt ceza uygulaması yoluyla aylıktan kesme cezası verilmesi ise disiplin amirinin değil, Bakanlık Disiplin Kurulu’nun uygun görüşünü almak kaydıyla atamaya yetkili amirin yetkisindedir. (Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Vekaleten atanan amirin disiplin cezası verme yetkisi var mıdır?

657 sayılı Kanunun 86. maddesinde memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği düzenlenmiştir.

Disiplin amirliği noktasında da vekilin asilin tüm hak ve yetkilerine sahip olduğu açık olduğuna göre, vekaleten görevlendirilen amirin memur hakkında disiplin cezası verebileceği aşikârdır.(Hukuki Yardım ve Destek için Sendika Genel Merkezine başvurabilirsiniz.)

Soruşturma konusu olayda taraf olan disiplin amiri disiplin cezası verebilir mi?

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereğince hukuk devleti ilkesini benimsemiş bir ülkede disiplin suçunun da kesin bir şekilde tarafsız ve objektif bir şekilde yapılacak inceleme ve soruşturma neticesinde ortaya konulması gerektiği aşikâr olduğundan soruşturma konusu olayın bizatihi tarafı olan disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş