Sendika il temsilcilerinin davet edildikleri siyasi parti kongrelerinde protokolde yer almaları hususunda görüş


    4688 sayılı Kanunun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; " Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.


    Mezkûr Kanunun, "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; "…Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir.     İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır." hükmü bulunmaktadır.


    Aynı Kanun incelendiğinde, söz konusu personelin siyasi parti kongrelerine katılarak bu kongrelerde protokolde yer almalarını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte Kanunun, Diğer kanunların uygulanması" başlıklı 43 üncü maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları personel kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır.


    Nitekim, sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları mevzuatların incelenmesinden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7 nci maddesinin ilk fıkrasında; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar" hükmü, "Davranış ve işbirliği" başlıklı 8 inci maddesinde; "Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar." hükmü bulunmaktadır.


        Bununla birlikte, Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren etik davranış ilkeleri hususunda hükümler içeren, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler." hükmü haizdir.


            Bu hükümlerden, kamu görevlisi olan ve ilgili Kanun çerçevesinde sendika il temsilciliği görevi verilen personelin, bu görevini yerine getirirken aynı zamanda kamu görevlisi sıfatını da taşıdığının bilincinde olduğunu bilerek yukarıda anılan hükümlere uygun hareket etmesi gerektiği değerlendirmesi yapılabilecektir.


        Bu itibarla, 4688 sayılı Kanunun ilgili hükmü çerçevesinde sendika il temsilciliği görevini yürüten ilgili kamu görevlisi personelin, yukarıda anılan mevzuatta yer alan hükümlere riayet edilmesi kaydıyla protokol kuralları gereği davet edildiği siyasi parti kongrelerinin protokolünde yer alabileceği mütalaa edilmektedir.