2011 Görevde Yükselme Sınavında Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı Kaldırıldı

Ankara 9 İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararına karşı Adalet Bakanlığı’nca Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu’nun 25/12/2013 tarih ve YD İtiraz No:2013/6303 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

16/10/2011 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavında (yazı işleri müdürlüğü) sorulan (A) kitapçığının 68 ve bunun muadili (B) kitapçığının 47. sorusunun iptali istemiyle açılan idari dava neticesinde, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 13/12/2013 tarihli ve Esas No: 2012/379 sayılı kararı ile söz konusu sorunun hatalı olduğu, bu nedenle 04/11/2011 tarihli sınav kurulu kararıyla iptal edilen sorularla birlikte sınavda sorulan soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğu gerekçesiyle, anılan sorunun ve 16/10/2011 tarihli sınavın ve bu sınava göre yapılan tüm atamaların yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararına karşı Adalet Bakanlığı’nca Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu’nun 25/12/2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/6303 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin duyurusu:

D U Y U R U

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan Devlet memurları ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar, 18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 31.08.2013 tarihli değişiklikten önceki “Sınavın Şekli” başlıklı 12. maddesi gereğince yazılı olarak yapılan görevde yükselme sınavının ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılması hususu hüküm altına alınmıştır.

25/03/2004 tarih ve 25413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin; Sınavın Şekli başlıklı 18. maddesinde de yazılı sınavın genel yönetmelikte belirlenen kurum ve kuruluşlara yaptırılması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan yazı işleri müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için yapılacak olan yazılı sınav, Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 01/07/2011 tarih ve 2011/30 No’lu protokol gereğince, anılan Genel Müdürlük tarafından yapılmıştır.

16/10/2011 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavında (yazı işleri müdürlüğü) sorulan (A) kitapçığının 68 ve bunun muadili (B) kitapçığının 47. sorusunun iptali istemiyle açılan idari dava neticesinde, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 13/12/2013 tarihli ve Esas No: 2012/379 sayılı kararı ile söz konusu sorunun hatalı olduğu, bu nedenle 04/11/2011 tarihli sınav kurulu kararıyla iptal edilen sorularla birlikte sınavda sorulan soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğu gerekçesiyle, anılan sorunun ve 16/10/2011 tarihli sınavın ve bu sınava göre yapılan tüm atamaların yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin söz konusu kararına karşı Bakanlığımızca Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu’nun 25/12/2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/6303 sayılı, 10/01/2014 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen kararı ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sosyal Medyada Paylaş