SGK dan Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

“Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hizmet Grupları başlıklı 5 inci maddesinde yer alan unvanlardan Kurumumuzda boş bulunan Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.


Sınav 05/04/2014 tarihinde GAZİSEM (Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından Ankara’da yapılacak olup, sınav başvuruları 13-21/02/2014 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Sınava girebilecek personel ve birim yöneticilerinin ekteki sınav kılavuzunu dikkatle okumaları ve kılavuzda belirtilen ilkeler çerçevesinde başvurularını yapmaları ve onaylanması

gerekmektedir. Elektronik ortamda onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.


Sistemde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir. Merkez ve taşra birimlerinin onaylanan başvuruları, başvurunun sona ermesinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmekte olup konu tüm birimlere ilanen duyurulur.”


* SGK’nın E-Kılavuzunu pdf formatında buradan indirebilirsiniz.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın 13.02.2014 tarihli duyurusu:

A- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

a. Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Araştırmacı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Muhasebeci, Şef, İstatistikçi, Çözümleyici, Programcı, Matematikçi, Kimyager, Tekniker, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı veya Çocuk Gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

b. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı

1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2. Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Muhasebeci, Matematikçi, Kimyager, Uzman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya İcra Memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

c. Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı

1. Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2. Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Muhasebeci, Matematikçi, Kimyager, Uzman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya İcra Memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ç. Şef

1. En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Şoför, Ebe, Laborant, Teknik Ressam, Sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

d. Memur

1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar Ek 1- Sınav Takviminde belirtilen süreler içerisinde, personel intra uygulamaları (http://personel.sgk.intra/personel/AnaSayfa.do) internet adresindeki elektronik başvuru formunu
eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır. Başvuru süresi 21/02/2014
saat:17.30 itibariyle sona erecektir. Birimlerdeki personel sorumluları yapılan başvuruları kontrol edip onaylayacaklardır. Başvuruların merkez teşkilatı ve il müdürlüğündeki yetkili kişilerce onaylanabilmesi için “eğitim talep taşra yetkisi ”ne sahip olunması yeterlidir. Bu yetkiye sahip olmayan birimlerin, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünden yetki istemesi ve ayrıca yetki verilen kişilerin iletişim bilgilerinin de İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince (Daire Başkanı, İl Müdürü ve Müdür Yardımcısı) imzalandıktan sonra başvuru süresinin sona ermesinin ardından (3 iş günü) üst yazı ekinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları
http://personel.sgk.intra internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edebileceklerdir.

3. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır, yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

Sınavda Tablo 1’de gösterilen her bir unvan grubu için ayrı ayrı olmak üzere toplam 60 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav soruları ile ilgili konu başlıkları (sınav ilan tarihine kadar yürürlükte bulunan) ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir.

D- BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

I- Sınava Giriş Şartları

1. Yazılı sınava başvuruda bulunacaklar, http://personel.sgk.intra/personelintra/ modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerini sistem üzerinden kontrol edecekler, eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgelerle birlikte birimleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı başvuruları üzerine gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

2. İlan edilen kadroların 1, 2, 3 ve 4. derecelerde olanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak (8-10-12 yıllık hizmet/çalışma süreleri)

II- Başvuru İşlemleri

a) Kuruma Başvuru İşlemleri

1. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

2. Aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamazlar.

3. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar ile diğer kurumlarda görevli olanlar sınava başvurabilirler.

4. Aday, başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak başvurusunu tamamlayacaktır. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan ve Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak ve geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir. Başvurunun geçerli olabilmesi için (personel iş ve işlemlerinden sorumlu) BİRİM PERSONEL YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLAMASI GEREKMEKTEDİR.

5. Birimler, başvuru süresinin sona ermesini takip eden 3 iş günü içerisinde Sınav Başvuru Formlarını toplu olarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir. Aşağıda örneği (Tablo 3) belirtilen excel tablosuna sınava başvuranların bilgilerini işleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Sınav Başvuru Formlarıyla birlikte ayrıca gönderecektir.

b) GAZİSEM’e Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvurmaya hak kazananlar öncelikle 10-21/03/2014 tarihlerinde sınav ücreti olarak 55 TL’yi Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına “Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı” adı ile herhangi bir havale ücreti ödemeksizin yatıracaklardır. Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

2. Adaylar sınav ücretini Halk Bankası şubelerinden birine elden yatıracaklardır. Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.

3. Adaylar, sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 11-22/03/2014 tarihlerinde saat 23:59’a kadar internet ortamında http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden sınav uygulaması için e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.

4. Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

5. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında GAZİSEM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7. 10/03/2014 – 21/03/2014 tarihlerinde sınav ücretini yatırmayan, 11/03/2014 – 22/03/2014 tarihlerinde saat 23:59’a kadar http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden e-başvuru kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar, 13 21/02/2014 tarihlerinde “Görevde Yükselme Sınavı” için Kuruma başvuru yapmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1. Yapılacak yazılı sınavda başarı puanları; Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu için 70, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için 60 puan olacaktır.

2. Sınavda sorulacak sorulara ait konu dağılımları Tablo 2’de belirtildiği şekilde olacaktır.
Sınavda tüm gruplara 60’ar soru sorulacaktır.

3. Sınav konularına ait Kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

4. Adaylar sınav ile ilgili GAZİSEM tarafından yapılacak duyuruları takip edeceklerdir.

IV- Sınav Sonrasında Yapılacak İşlemler

1. Sınav soruları, sınavı takip eden en geç üç (3) iş günü içerisinde Kurumun intranet sitesinde yayımlanır. Sorulara itirazlar, soruların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında olacak şekilde birimler aracılığıyla yapılır. İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

2. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak yapacaklardır. Kurum itirazları Üniversiteye iletecek ve itirazlar en geç 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3. Sözlü sınav ile ilgili duyuru sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Kurum internet/intranet sitesinden yapılacaktır.

V- Atama İşlemleri

1. Atamalar, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadroları için sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

3. Sınavda başarılı olan adayların ilan edilen kadrolar arasında durumuna uygun kadro bulunmaması halinde kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydı ile altı ay içerisinde ataması yapılabilecektir.

VI- Diğer Hususlar

1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

2. Kurumumuz internet/intranet sitesinde yer alan tüm duyurular kurum personeline tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* SGK’nın E-Kılavuzunu pdf formatında buradan indirebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 30 Ocak 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Neler Getiriyor?

* E-kılavuz memurlar.net adresinden alınmıştır.


Sosyal Medyada Paylaş