DANIŞTAY OYBİRLİĞİ İLE YÜZDE 1 BARAJINI ESASTAN İPTAL ETTİ.

Genel Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile kamu işvereni temsilcisi dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN tarafından imzalanan 2022-2023 yıllarının kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile devletin ödediği Toplu Sözleşme İkramiyesi adı altında ücretle kamu çalışanlarını kendi sendikalarına üye olmaya teşvik edecek. Sendikal örgütlenme özgürlüğünü engelleyecek ve sendikal tekelleşmeyi sağlayacak ''Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar'' başlıklı İkinci Kısmının, ''Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme'' başlıklı Birinci Bölümünün, ''Toplu Sözleşme İkramiyesi'' başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ibaresi, kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine şeklinde'' ibaresini konu alan yüzde 1 ( bir ) barajı hakkında Danıştay’da açmış olduğumuz yürütmenin durdurulması talepli davamızı oy birliği ile yürütmesini durduran Danıştay 12. Dairesi Esas hakkında da oybirliği ile karar vererek söz konusu Toplu Sözleşme maddesini iptal etmiştir.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun da aleyhte müdahil olduğu Danıştay 12. Dairesinin Esas No : 2021/6346 Esas ve  2023/1257 nolu Kararında;

Bu durumda; toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, yukarıda belirtilen şekilde kısıtlayıcı ve daraltıcı bir kriter getirilmesi, sendikal özgürlüğe bir müdahale niteliği taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratacağı da açık olduğundan, dava konusu düzenlemede, 2022 yılı toplu sözleşme ikramiyesinden yararlandırılmaya ilişkin söz konusu koşul yönünden, mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda; 4688 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı yolundaki hükmün farklı şekilde yorumlanarak, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin olarak üye olunan sendikalar açısından, “toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar’’ şeklinde kriter getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratması suretiyle çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Belirtilen esaslı gerekçeler ile söz konusu düzenlemeyi iptal etmiştir. Sıra Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan 2023/12 Esasta görülmekte olan % 2 davasının da en kısa zamanda aynı gerekçelerle iptal edilmesini beklemekteyiz.

Siz değerli üyelerimizin sabırlı ve onurlu desteği ile bu süreçten de güçlenerek çıkıp yetkili sendika olacağımıza inanıyoruz.

Baş Hukuk Müşavirimiz Av. Uğur Yusuf DEMİR ve hukuk birimimize emekleri için teşekkür ederiz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Saygılarımızla

Merkez Yönetim KuruluSosyal Medyada Paylaş