MEMURUN YEMEK ÜCRETİNE YÜZDE 7 ZAM!

Memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretlerine yüzde 5,9 ila yüzde 7 arasında zam yapıldı: Maliye Bakanlığı konuyla ilgili tebliğ yayınladı…

Resmi Gazete 13 Ocak 2018 CUMARTESİ Sayı : 30300

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti

MADDE 5 – (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Memurlardan;15/1/2018 tarihinden

14/1/2019 tarihine kadar

1)Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan1,25 TL
2)1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan2,10 TL
3)2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan2,58 TL
4)3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan3,33 TL
5)4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan4,41 TL
6)4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan4,91 TL
Sözleşmeli personelden;15/1/2018 tarihinden

14/1/2019 tarihine kadar

1)Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.995 TL kadar (2.995 TL dahil) olanlardan1,50 TL
2)Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.055 TL kadar (5.055 TL dahil) olanlardan2,58 TL
3)Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.982 TL kadar (6.982 TL dahil) olanlardan4,65 TL
4)Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.982 TL üzerinde olanlardan5,89 TL
Sosyal Medyada Paylaş