BASINA ve KAMUOYUNA

Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin düzenlemelerine dair sendikamız BÜRO-İŞ tarafından açılan davada Danıştay Beşinci Dairesince yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının Anayasanın 2’nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş; itiraz üzerine verilen kararla da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca itirazın reddine karar verilmiştir.

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 4. maddesinde yer alan ‘Yazılı sınavdan sonra ayrıca sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır’ ibaresinin, 5. maddesinde yer alan ‘ve sözlü’ ibaresinin ve 6. maddesinde yer alan ‘sözlü’ ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmış olup, yargılama halen devam etmektedir.

2014 tarihli Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aynı yöndeki maddeleri açısından da Genel Yönetmeliğin 12/B maddesi esas alınarak Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine eklenen sözlü sınav ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yargı kararları da açıkça göstermektedir ki kamu personelinin atanmasında ve görevde yükselmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilke kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesi amacı olmalıdır. Bu çerçevede sözlü sınav esası ile görevlere gelmede esas alınan kariyer ve liyakat ilkeleri ile nesnel ölçütlerin bir kenara bırakılarak kadrolaşmanın önü açılması hukuka açıkça aykırıdır.

2015 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 16.12.2015 tarihi itibariyle tamamlanan sözlü sınava ilişkin olarak ağır mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu mağduriyetlerin kaynağı da; yargı kararlarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak ısrarla sözlü sınav esasının hemen her yıl yönetmeliklere eklenmesi yoluna giden Adalet Bakanlığıdır.

Adında Adalet bulunan Bakanlığı; adaletin, hukukun ve hakkın savunucusu olmaya, yargı emekçilerinin apaçık mağduriyetlerine kayıtsız kalmamaya, sözlü sınav-mülakat adı altında yargı emekçilerinin emeğine ve alınterinin heba edilmemesi yolunda duyarlı olmaya, yargı emekçisine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Hak kaybına uğrayan, mağduriyet yaşayan tüm yargı emekçilerinin sesine kulak veren BÜRO-İŞ SENDİKASI olarak; emekten, alınterinden, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinden ve Anayasasından aldığımız güçle yargı sürecinde tüm emekçilerimize aktif destek sunmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

BÜRO-İŞ SENDİKASI

Sosyal Medyada Paylaş