4C MAĞDURİYETİNİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIDIK

Emek ve alınteri mücadelesinde sendikamız BÜRO-İŞ, ülke çapında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, bütün çalışanların haklı hukuk mücadelesine destek olmak ve bu kapsamdaki personelin 375 sayılı KHK’nun Ek 9’uncu maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması adına ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNMUŞTUR.

BASINA ve KAMUOYUNA

Anayasanın 128. maddesinde Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği öngörülmüş; 657 sayılı Kanunun 4. maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği düzenlenmiş; 5. maddesinde de anılan dört istihdam şekli dışında başkaca personel çalıştırılamayacağı öngörülmüştür.

657 sayılı Kanunun 17. maddesinde Devlet memurlarının bu Kanun ve Kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip oldukları düzenlenmiş; yine Kanunun 4/A maddesinde mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin bu Kanunun uygulanmasında memur sayılacakları düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde geçici personel bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan personel olarak tanımlanmış; 17. maddesinde Devlet memurlarının bu kanun ve kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip oldukları düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi dışında, geçici personelin statüsü, personelin hak ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerine ilişkin herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte 657 sayılı Kanun kapsamında geçici personelin hangi geçici ya da mevsimlik işlerde ne süre ile istihdam edileceğine karar verme yetkisi Bakanlar Kurulu’na ait olup, anılan bu yetki ile geçici personel statüsüne Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda şekil verilmektedir. Sözkonusu personelin genel çerçevesini çizen herhangi bir yasal düzenlemenin mevcut bulunmaması geçici personel rejiminin halen belirli bir statüye kavuşmasını engellemekte ve ağır maddi kayıplara neden olmaktadır.

Bu çerçevede; 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personelin memurlara tanınan özlük haklarından aynı şekilde yararlandırılmasına yönelik hukuk mücadelemizde ülke çapında önemli kazanımlara imza atılmış olup, bu kapsamdaki personelin 375 sayılı KHK’nun Ek 9. maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması sağlanmıştır.

Bununla birlikte aynı konuda farklı mahkemelerce farklı yönde kararlar verildiği de gözden kaçırılmamalıdır.

Bu kapsamda, emek ve alınteri mücadelesinde sendikamız BÜRO-İŞ, ülke çapında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, bütün çalışanların haklı hukuk mücadelesine destek olmak ve bu kapsamdaki personelin 375 sayılı KHK’nun Ek 9. maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması adına bugün ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNMUŞTUR.

Gücünü emekten ve alınterinden alan sendikamız BÜRO-İŞ’in; kamu emekçilerinin özlük, mali, ekonomik ve sosyal alandaki mağduriyetlerini ortadan kaldırmak adına çalışmaları her alanda ve her zeminde devam edecektir.

BÜRO-İŞ SENDİKASI

Sosyal Medyada Paylaş