Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Verilen Durdurma Kararı

KARAR; MEMUR, ŞEF, MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TERCİH/YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKAT SÜRECİNİ DURDURUYOR.

Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği, internet sitesinden sendikamız Büro-İş’in açtığı davada Danıştay’ın verdiği yürütmenin durdurulması kararına dair bir değerlendirme yayınladı. Değerlendirme şöyle:

Büro-İş Sendikası tarafından Danıştay 5.Daire nezdinde açılan dava sonucunda; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi, 3.maddesinin tamamı, 8.maddesinin son fıkrasında yer alan “yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir” cümlesi ile “Başarı Sıralaması” başlıklı 12/B maddesinin ilk fıkrasının tamamının YÜRÜTMESİ DURDURULDU.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

1- Anılan yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin yürürlüğünün durdurulmasıyla ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere sınavsız yapılan atama süreci durdurulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2.maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, taşra teşkilatında yaygın olan ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzey görevlerde bulunanlar, görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarılarak birçok atama yapılmıştı.

Bu karara göre atama sürecinin durdurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

2- Yönetmeliğin 3 ncü maddesinin yürürlüğünün durdurulmasıyla değişiklik yapılmadan önceki haline (6.madde) dönülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu maddeye istinaden; kurumlar kendi yönetmeliklerinde değişiklikler yapmış ve kurumda 2 yıl çalışma zorunluluğu uygulanmayarak diğer kurumlardaki süreler de hizmet hesabına dahil edilerek sınavlara müracaatlar alınmıştır. Bu karara göre 2 yıl kurumda hizmeti olmayanların sınavları iptal edilecek ve başarı sıralamaları yeniden belirlenecektir.

Ayrıca; Kurumda 2 yıl hizmeti olmayıp sınava tabi kadrolara atananların da atamalarının iptal edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan, alt görevlerde bulunma şartının kurumların inisiyatifine bırakılması neticesinde bazı kurumlar tüm kadroların sınavlara müracaatına yönelik düzenlemeler yapmışlardır. Bu kararla varsa bu işlemlerin de yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

3- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasının yürürlüğünün durdurulmasıyla kurumsal başarı puanı barajı uygulaması durdurulmuştur.

Bu madde hükmüne göre kurumlar kendi yönetmeliklerinde değişiklikler yapmış ve farklı başarı puanları belirlemiştir. Örneğin Kurumumuzda Merkez müdür yardımcıları, şef ve memurlar için başarı puan barajı 60, şube müdürü ve merkez müdürü kadroları için ise 70 olarak belirlenmiştir.

Bu karara göre kurumların başarı puan barajı belirleme yetkileri kaldırılmıştır. Değişiklik öncesindeki 70 barajının da, 7 nci madde ile (genel yönetmeliğin mülga 12.maddesi) yürürlükten kaldırıldığından ve bu maddeyle ilgili de karar verilmediğinden eski hükme dönülmesine imkan bulunmamaktadır.

4- Yönetmeliğin 12/B maddesinin ilk fıkrasının yürürlüğünün durdurulmasıyla şube müdürü, müdür v.b. unvanlılar için sadece mülakat puanıyla; diğer kadrolar için ise yazılı sınav puanına göre başarı sıralamasının belirlenmesi hükümleri durdurulmuştur.

Bu maddeye göre; şube müdürü ve merkez müdürü kadroları için mülakat; diğer unvanlar için tercih, yerleştirme ve atama süreçleri planlanmıştır.

9 uncu madde ile (genel yönetmeliğin mülga 11.maddesi) yürürlükten kaldırıldığından bu maddeyle ilgili de karar verilmediğinden eski hükme dönülmesine imkan bulunmamaktadır.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULAN 3 ÜNCÜ MADDE İLE İLGİLİ OLARAK İLAN EDİLEN BAŞARI SIRALAMASININ BU HÜKME GÖRE YENİDEN DÜZENLENMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

8 İNCİ MADDENİN SON FIKRASI İLE 12/B MADDELERİ İLE İLGİLİ OLARAK; YENİ BİR DÜZENLEME YAPILANA KADAR; ŞUBE MÜDÜRÜ/MERKEZ MÜDÜRLERİ İÇİN MÜLAKAT SÜRECİNİN; DİĞER KADROLAR İÇİN İSE TERCİH/YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DURDURULMASININ UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Sosyal Medyada Paylaş