BÜRO-İŞ SORUYOR ?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç bölümünde ve 6. maddesinde, Ulus istencinin mutlak üstünlüğü ve egemenliğin kayıtsız koşulsuz Türk Ulusu’nun olduğu; Türk Ulusu’nun egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu ilkelere göre, yetkili organları eliyle kullanacağı; hiçbir kimse ya da organın kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı açıkça belirtilmiş; Anayasanın 10. maddesinde devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarını açıkça düzenlenmiştir. Yine Anayasa’nın 11. maddesi ile de, anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları oldukları vurgulanmış; 55. maddesinde devletin, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı düzenlenmiş; 128. maddesi ile de memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği açıkça ifade edilmiştir.

Ülkemizde büyük fedakarlıklarla, son derece kısıtlı ekonomik, sosyal ve özlük hakları ile fiziki imkânsızlıklar ve yetersizlikler karşısında görev yapan yargı çalışanlarının maruz kaldıkları ekonomik, sosyolojik, fiziki yetersizlikler nedeniyle ağır bir iş yükü altında bulundukları; yıllar içinde ekonomik ve sosyal bakımdan haklarında iyileşme yerine adeta geriye gidiş yaşandığı, ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal sorunlar nedeniyle de daha da artan oranda bürokratik ve psikolojik baskılara maruz bırakıldıkları; çok büyük oranda yargı mensubunun ekonomik darboğaz nedeniyle asgari yaşam standardının altında yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıkları, fiziki ve teknolojik imkânların kısıtlı bulunduğu bir ortamda özellikle ülkece yaşadığımız

kanlı 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında da çok sayıda yargı mensubunun açığa alındığı veyahut mesleklerinden ihraç edildikleri; bu nedenle de zaten halihazırda ağır bir iş yükü karşısında görev yapmak zorunda kalan yargı çalışanlarının daha da ağır, adeta sınırsız bir biçim ve şekilde mesai yaptıkları, yaşanan tüm bu olumsuzluklar karşısında ekonomik ve sosyal olarak asgari yaşam standardının altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışan yargı çalışanlarının fazla mesai, havuz, ulaşım gibi yan ödemelerinin de ortadan kalkmasıyla tamamen sefalete mahkum edildikleri, büyük oranda yargı çalışanının borç sarmalına düştüğü ve borçlarını ödeyemez hale geldiklerinden haklarında icra takipleri başlatıldığı, zaten kısıtlı olan maaşlarının bu borçlarını karşılamaya yetmediği, ekonomik sorunlar yanında bir de ağır iş yükü ve bürokratik ve psikolojik baskı ve yıldırmalar neticesinde yakın dönemde çok sayıda yargı çalışanının intihar ettiği yazılı ve görsel basında yer almaktadır ve tüm kamuoyunun malumudur.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında, Sayın Adalet Bakanının aşağıdaki yazılı sorulara cevabını istemekteyiz.

  1. Son 10 yılda intihar eden yargı çalışanı sayısı nedir?
  2. Son 10 yılda görevi başında öldürülen ya da yaralanan yargı çalışanı sayısı nedir?
  3. Yargıda düşük ücret, yoğun ve yıpratıcı iş koşularının yanı sıra, yargı çalışanlarının bürokratik ve psikolojik baskı ve mobbinge maruz kalmalarının bunda bir etkisi var mıdır?
  4. Ücret Düşüklüğü/Yıpratıcı iş koşulları ve mobbinge dönük olarak Bakanlığınızca ne yapılması planlanmaktadır? Hangi çalışmalar yürütülmektedir?
  5. Özellikle 15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimi sonrasında çok sayıda yargı çalışanının görevlerinden uzaklaştırıldığı ve ihraç edildiği, bu durumda da son derece ağır iş yükü altında görev yapan personelin iş yükünün daha da ağırlaştığı ve bütün bir yargı sisteminin adeta tıkandığı bir ortamda, mevcut personel eksikliğinin ne şekilde ne hangi sürede ortadan kaldırılacağı değerlendirilmektedir ve bu yolda yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır?
  6. Son 10 yılda icra takibine maruz kalan yargı çalışanı sayısı nedir?
  7. Son 10 yılda disiplin soruşturması geçiren/ceza alan yargı çalışanı sayısı nedir?
Sosyal Medyada Paylaş