Büro-İş, 4/C Mağduriyetini Yargıya Taşıdı

Sendikamız BÜRO-İŞ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 152. maddesinin ilk fıkrası uyarınca, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine 20.11.2017 tarihli 696 sayılı KHK’nun 17. maddesi ile eklenen “Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” fıkrasında yer alan “yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar” ibaresi ile KHK’nun 18. maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 43. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.” ibaresinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına açıkça aykırı olduğundan Anayasa’ya aykırılık iddiamızın incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi ile 30 Mart 2018 tarih ve 30376 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2018/11587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesi ile eklenen; Ek 8. Maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Bu kapsamda görev yapan personele, ikinci fıkra uyarınca belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” ibaresinin; 8. fıkrasının; 10. fıkrasının; Ek 9. maddesinin 2-a fıkrasının; 15. fıkrasının, 3. maddesi ile eklenen Geçici 11. maddesinin 4. fıkrasının; bu Karara istinaden hazırlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 43. Maddesi Uyarınca Anılan Kanunun 4. maddesinin B fıkrası Kapsamında İstihdam Edilecek İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi İçin Hizmet Sözleşmesinin 8. maddesinin 1-a fıkrası hariç olmak üzere bu düzenlemenin dayanağı 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin 1-a bendinin ve dolayısı ile 8. maddesinin 1-b bendinin hukuka açıkça aykırı ve yasal dayanaktan yoksun olması ile birlikte kapsam dahilinde bulunan personelin özlük, hak ve yetkileri ile göreve başlama ve ayrılışlarına dair telafisi imkânsız zararlara neden olacağı açık olduğundan, öncelikle 2577 sayılı Kanunun 27/2 maddesi uyarınca öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yargılama sonucunda iptaline karar verilmesi istemine ilişkin olarak Danıştay Başkanlığı nezdinde dava açmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş