Gümrük Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

5 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 28963

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin adı “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin hizmet grupları içerisinde yer alan kadrolara atanmalarını, görevde yükselmelerini, unvan değişikliğini ve diğer kurumlardan naklen atanacakları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında görevde yükselme kapsamında sayılan kadrolara aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolar: Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amirini,

f) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, görevde yükselme kapsamında diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet birimi: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi hizmet birimlerini,

ğ) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

ı) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulacak kurulu,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet Grupları ve Görevde Yükselme Kapsamı Dışındaki Kadrolara Atamaya İlişkin Esaslar”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri, (b) bendi, (c) bendi, (ç) bendi, (d) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasının ilk paragrafında yer alan “Görevde yükselmeye tabi kadrolar;” ibaresi “Hizmet grupları:” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe tabi hizmet grupları ile unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.”

“2) Şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, personel müdürü, laboratuvar müdürü,”

“3) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri,”

“4) Şef, kısım amiri.”

“b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk müşaviri.”

“c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı.”

“ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.”

“d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Muayene memuru,

2) Muhafaza memuru, memur, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü,

3) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.”

“(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mütercim, avukat, ekonomist, mühendis, mimar, istatistikçi, fizikçi, matematikçi, kimyager, programcı, tekniker, laborant, teknisyen, veteriner, kaptan, makinist, hemşire, diyetisyen.”

“e) Destek Hizmetleri Grubu: Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin birinci fıkrasının ilk paragrafında yer alan “görevde yükselme sınavına” ibaresi “sınava” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevde yükselme kapsamı dışında sınava tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar”

“3) Gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl veya müdür kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak.”

“3) Müdür kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak.”

“(2) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

c) Yapılan sınavda başarılı olmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü ve tasfiye işletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Tasfiye işletme müdürü sınavı için (2) numaralı alt bentte yer alan kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da döner sermaye işletmesi şef kadrosunda en az altı yıl çalışmış olmak.

b) Gümrük müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az üç yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

c) Bölge amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kısım amiri veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “üçüncü bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Kapsamındaki Kadrolara

Atamaya İlişkin Esaslar”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

c) Yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da merkez teşkilatında şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az altı yıl ya da mühendis, mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosunun sınavı için bu kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da tekniker kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak.

b) Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü şube müdürü ve personel müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.

c) Ticaret il müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl, mühendis olarak en az yedi yıl veya şef olarak en az altı yıl çalışmış olmak.

ç) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin kimya, tekstil, gıda, petrol, fizik mühendisliği bölümlerinden ya da kimya lisans bölümünden mezun olmak,

2) Mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

d) Bilgi işlemde görevli şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğine dair transkript sahibi olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

3) Çözümleyici kadrosunda en az üç yıl ya da istatistikçi, fizikçi, matematikçi veya mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak.

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

f) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

g) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az üç yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak.

ğ) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim bilimleri fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi teftişi ve planlaması, yetişkin eğitimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bu konularda yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da çözümleyici, muayene memuru, mütercim, programcı, muhafaza memuru, memur, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak.

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

3) YDS’den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek,

4) Programcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

ı) Memur, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve tüketici hakem heyeti raportörü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmeni kursunda, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak,

3) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

3) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadro unvanlarına atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadro unvanlarına atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim ile ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) YDS’den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru iki yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (A) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Ekonomist, mühendis, mimar, veteriner, istatistikçi, fizikçi, matematikçi ve kimyager kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

1) Kimyager ve istatistikçi kadrolarının sınavına girebilmek için YDS’den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek.

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak ya da matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik, elektronik veya mühendislik bölümleri mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

3) YDS’den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek.

d) Laborant kadrosuna atanabilmek için en az iki yıl süreli eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için en az mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

g) Kaptan ve makinist kadrosuna atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıl süreli eğitim veren yüksekokul mezunu olmak,

2) Yapacağı görevle ilgili yeterlilik belgesine sahip olmak.

ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

h) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için fakültelerin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlan, Başvuru ve Sınavlara İlişkin Esaslar”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama yapılacak kadroların ilanı ve müracaat şekli

MADDE 15 – (1) Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ile yeri yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce, Başkanlıkça, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir ve tüm birimlere yazı ile duyurulur. Sınava başvuru süresi en az on gündür.

(2) Bakanlıkta görev yapan personelden başvuru tarihinin son günü itibariyle ilanda belirtilen şartları taşıyanlar, Birimleri aracılığı ile Başkanlığa müracaat ederler. Başvuruların kurumsal internet sitesinden elektronik ortamda alınması halinde, bu durum duyuruda ayrıca belirtilir.

(3) Başkanlıkça, sınava katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek sınava katılma şartlarını taşıyan personele ait liste yazılı sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Sınava başvuranlar, listenin yayımlanmasından itibaren 3 iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından, itiraz süresinin bitimini müteakip 7 iş günü içinde değerlendirilir. İtiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(5) 657 sayılı Kanun uyarınca izin kullanan personel sınava başvurabilir ve katılabilir. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınava ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Sınava, son başvuru tarihi itibariyle sınav ilanında belirtilen şartları taşıyanlar katılabilir.

(2) Sınav, ilanda belirtilen konulardan, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Ancak, unvan değişikliği sınavı, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak kadronun niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

(4) Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınava ilişkin esaslar

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sınavda adayın;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yetenek düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilir.

(3) Sözlü sınav puanı, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı

MADDE 18 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınava tabi görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolar ile şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanına göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip adayın bulunması halinde, boş kadrolara yapılacak atamada sırasıyla;

a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,

b) Hizmet süresi fazla olana,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

ç) Diploma tarihi itibari ile önce mezun olana,

d) Yaşı büyük olana,

öncelik verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından Başkanlığa intikal ettirilmesini müteakip Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına, gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından itiraz süresinin bitimini müteakip 7 iş günü içinde değerlendirilir. İtiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(3) İtirazların Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde sınavda başarılı olan adaylara ilişkin listenin değişmesi halinde yeni liste Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından, hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavı kazananların atanması ve yedek belirleme

MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, başarı puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak, ilanda duyurulan boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda aranan şartları son müracaat tarihi itibariyle taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve bu sonuca dayanılarak atama yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Sınavı kazandıktan sonra hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin atamaları göreve iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları ise istemleri üzerine aylıksız izni kesmesi halinde veya aylıksız iznin bitimi tarihinde yapılır.

(6) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri ve kısım amiri sınavlarını kazanarak atamaya hak kazananlardan daha önce hastanelerden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu almayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilir.

(7) Sınavda başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde, başarı sırasına göre yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A ve 20/B maddeleri eklenmiştir.

“Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 20/A – (1) Sınav Kurulu; Başkanlığın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, üyelerden biri Personel Dairesi Başkanı olmak üzere en az daire başkanı düzeyinde beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyenin bulunmadığı hallerde yedek üye katılır. İhtiyaç halinde birden fazla Sınav Kurulu Bakanlık Makamı onayı ile oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığı sınavların sınav kuruluna katılamazlar.

(3) Sınav Kurulu, sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, başarı listesinin düzenlenmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

(4) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20/B – (1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyasında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir yıldan az olmamak üzere Başkanlıkça saklanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “görevde yükselme eğitimi ve sınavına” ibareleri “sınava” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İntibak hükümleri

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 6, 8 ve 9 uncu maddelerinde yer alan çalışma süresinin hesabında; (mülga) Gümrük Müsteşarlığında gümrük ve muhafaza başmüdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, personel müdürü, döner sermaye işletmelerinde şube müdürü, gümrük muhafaza müdür yardımcısı, personel müdür yardımcısı, gümrük müdür yardımcısı iken 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile araştırmacı olarak atanan personelin araştırmacı olarak atanmadan önceki unvanında geçen süreleri, ilgisine göre bölge müdür yardımcısı, müdür ve gümrük müdür yardımcısı kadrosunda geçirilmiş sayılır.

(2) 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, (mülga) Gümrük Müsteşarlığında geçen hizmet süresi ile (mülga) Sanayi ve Ticaret Bakanlığında geçen hizmet süresi Bakanlıkta geçmiş sayılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı hariç, ticaret il müdürlüğündeki kadrolar için açılan sınava ticaret il müdürlüğü ve merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan personel, gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü kadroları ile döner sermaye işletmesi kadroları için açılan sınava bölge müdürlüğü ve döner sermaye işletmesi ile merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan personel katılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında, bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinde yer alan hukuk müşaviri, eğitim uzmanı ve çözümleyici unvanına,

b) Muayene memuru ve muhafaza memuru hariç 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan diğer unvanlara,

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan unvanlar ile üçüncü fıkrasında sayılan unvanlara,

kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilir.”

“(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan unvanlara naklen atanacaklarda;

a) Hukuk müşaviri ve gemi adamı hariç diğer unvanlar için bu Yönetmelikte yer alan atanma,

b) Hukuk müşaviri ve gemi adamı kadrosu için 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte bu unvan için belirlenen atanma,

c) Atanacağı yıl ve geriye doğru beş yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma,

şartı aranır.”

“Bakanlığa açıktan atama yoluyla alınan muayene memurlarının yapılacak mesleki yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eğitim uzmanı, araştırmacı, bölge amiri” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “(b)” ibaresi “(c)” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte; bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirlenen çalışma süresini tamamlamış olan personel, getirilen değişiklikler kapsamında sınava başvurabileceği unvanlar açısından çalışma süresi şartını tamamlamış sayılır.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş