İzinde İken Alınan Raporun Kuruma Verilme Süresi

“İlgilinin yıllık izinde olması, yıllık izinde iken alman raporun, en geç rapor tarihini izleyen gün disiplin amirine ibrazı yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yaşanan olayda, bir tapu müdürü, yıllık izinde iken hastalık raporu almış ve raporu 9 gün sonra kuruma ulaştırdığı için disiplin cezası almıştır. Sakarya İdare Mahkemesi, hastalık raporlarının en geç bir sonraki gün mesai saati bitimine kadar kuruma ulaştırılmasının gerektiği yönünde karar vermiştir.

SAKARYA 1. İDARE MAHKEMESİ’NİN KARARI

T.C.

SAKARYA

1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/1025

KARAR NO 2013/1015

DAVACI :

DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : … İli, … İlçesinde tapu müdürü olarak görev yapmakta olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin A/a bendinde yer alan “(…) görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve; esasların yerine getirilmesinde (…) kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak” ve anılan maddenin A/b bendinde yer alan “Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek” fillerini işlediğinden bahisle uyarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin 27.04.2012 tarih ve 8699 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının göreve başladığı günden itibaren müteaddit defalar izinli ve raporlu olmasına ve bu durumun hizmeti etkileyip etkilemediğine dair Müfettişlik tarafından yapılan soruşturma neticesinde hastalık raporunun usulüne uygun Kurum’a intikalinin sağlanmadığı ve mesai başlangıç saatlerine riayet edilmediğine dair tespitler neticesinde tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren… 1 inci İdare Mahkemesi’nce, dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin A/a bendinde yer alan “(…) görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve; esasların yerine getirilmesinde (…) kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak” ve anılan maddenin A/b bendinde yer alan “Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek” fillerini işlediğinden bahisle uyarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin işlemin iptali istemi ile açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 11/1. maddesinde. Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla (…) yükümlü (…) oldukları hükmüne yer verilmiş; anılan Kanun’un “Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları” başlıklı 124.maddesinde, disiplin amirlerinin; (…) kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memura olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve; ağırlık derecesine göre 125.maddede sıralanan disiplin cezalarından birisinin verileceği belirtilmiş; anılan Kanun’un “Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller” başlıklı 125.maddesinin A/a bendinde, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak fiilini işleyenlerin uyarma cezası ile tecziye edilecekleri; 125 inci maddenin A/b bendinde, özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek fiilini işleyenlerin uyarma cezası ile tecziye edilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü’nün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazdığı 15.12.2011 tarih ve 21425 sayılı yazısında özetle “… Tapu Müdürlüğü’nden alınan yazının tetkik edilmesinden, … Tapu Müdürü …. … Tapu Müdürlüğü’nden göreve başladığı günden bu güne kadar müteaddit defalar gerek raporlu, gerekse izinli olması sebebiyle Müdürlük işleyişinin aksadığının tespit edildiği, buna mukabil durumun Müfettişlikçe değerlendirilmesinin talep edildiği; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 03.01.2012 tarih ve 35 sayılı yazısı ile özetle “… Bölge Müdürlüğünün 15.12.2011 tarih ve 21425 sayılı yazısında yer alan Müdür ….. işe başladığı günden bu yana müteaddit defalar izinli ve raporlu olması (da) dikkate alınmak suretiyle, … Tapu Müdürlüğü’nde hizmetlerin ve vatandaş taleplerinin yerine getirilmesi sırasında müdür ve memurların talep sahiplerine olumsuz tutum ve davranışları ile menfaat teminine yönelik hareketleri ya da çeşitli sebeplere dayalı olarak işlemleri geciktirme durumlarının olup olmadığı, taleplerle ilgili başvuruların usulüne uygun alınıp alınmadığı, yetkisiz kişilere iş takibi yaptırılmasına müsaade edilip edilmediği, hizmetler sırasında vatandaş memnuniyetini sağlayacak tedbirlerin alınıp alınmadığı, vatandaşların bilgi edinmesine yönelik gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, müdürlerin daireleri temsil kabiliyeti, müdür ve memurların mesleki bilgi ve yeterlilikleri, personelin kendi arasında ve hizmet verilen vatandaşlara etik dışı davranışları olup olmadığının denetlenerek, denetimde suç unsuru ve; cezalandırılması gereken durumların tespiti halinde işlem yapılması” müfettiş görevlendirildiği; Müfettişlik tarafından yapılan incelemede özetle “Müdür …. 22.11.2100 tarihinde Müdürlükte göreve başladığı; 03.01.2011 tarihinden 30.05.2011 tarihine kadar kullandığı izin ve sağlık raporları nedeniyle fiilen görevde bulunmadığı 01.08.2011 tarihinden itibaren 30 gün yıllık izin kullandığı; 21.11.2011 tarihinden 05.01.2012 tarihine kadar sağlık raporu nedeniyle göreve gelmediği; 30.01.2012 tarihinden itibaren 25 gün yıllık izne ayrıldığı ve 31.01.2012 tarihinde 10 gün sağlık raporu aldığı; teftişin yapıldığı esnada da Müdür …… görevde olmadığının belirlendiği; davacının 31.01.2012 tarihli istirahat raporunun 08.02.2012 tarihinde Müdürlüğe ulaştırıldığı; yıllık izin ve rapor bitimlerini müteakip mesai başlangıç saatinde Müdürlükte göreve başlanılarak personelden yetki devrinin yapılması gerekirken kamera kayıtlarına göre davacının izin ve rapor bitimlerini müteakip mesai başlangıç saatlerine riayet etmeyerek 30.05.2012 tarihinde saat 12:33’te, 05.09.2011 tarihinde saat 15:5l’de ve 05.01.2012 talihinde saat 11:26’da yetki devrinin yapıldığı; bu duruma mukabil 31.01.2012 tarihli istirahat raporunun 08.02.2012 tarihinde Müdürlüğe ulaştırılmasının 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin A/a bendi, izin ve rapor bitimini müteakip mesaiye geç başlayarak yetki devrini geç yapmanın 657 sayılı Kanun’un 125 inci maddesinin A/b bendi kapsamında kaldığından bahisle uyarma cezası ile tecziye edildiği, anılan cezaya karşı davacı tarafından yapılan itirazın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından reddini müteakiben görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile dosya münderecatının birlikte değerlendirilmesinden; 657 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde yer alan fiillerin işlendiği şüphesinin mevcut olması durumunda, yetkili amir tarafından soruşturma yaptırılarak, delillerin toplanması, soruşturma raporunda (fezlekede) olayların muhakkik/müfettiş tarafından tahlil edilerek raporun disiplin amirine (veya; isnad edilen cezanın ağırlığına göre disiplin kuruluna) sunulması, bilahare ilgili amir (veya kurul) tarafından isnad edilen cezaya ilişkin hareket/fiil sübuta ermiş ise ilgilinin cezalandırılması, isnad edilen hareket/fiil sübuta ermemiş ise ceza teklifinin reddi (ceza tayinine mahal olmadığına) dair karar alınması gerekmektedir.

Olayda, 1) 31.01.2012 tarihli istirahat raporunun 08.02.2012 tarihinde Müdürlüğe ulaştırılması ve 2) Muhtelif tarihlerde izin ve rapor bitimini müteakip mesaiye geç başlanması olmak üzere davacının tecziyesine esas alınan iki isnad mevcut olduğundan, anılan isnatlarda yer alan hareketlerin sübuta erip ermediğinin her bir isnad bakımından ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

1) 31.01.2012 tarihli istirahat raporunun 08.02.2012 tarihinde Müdürlüğe ulaştırılmasına dair isnadın incelenmesinden;

Davacının 31.01.2012 tarihinde… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat ettiği; yapılan muayene neticesinde ilgili hekim tarafından davacıya “Baş dönmesi ve sersemlik” teşhisi konulduğu ve 31.01.2012 tarihinden 09.02.2012 tarihine kadar 10 gün istirahat verildiği; söz konusu istirahata dair 31.01.2012 tarih ve; 1864 sayılı raporun 08.02.2012 tarihinde Müdürlüğe ulaştırıldığı görülmüştür.

29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık İzni Verilmesi” başlıklı 7/1. maddesinde, memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verileceği belirtilmiş; Yönetmeliğin 7/3. maddesinde ise, kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve; bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesinin; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesinin zorunlu olduğu; yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Davacı tarafından ise, davacının 30.01.2012 tarihinden itibaren 25 gün yıllık izne ayrıldığı, izinli iken rapor aldığı, bu nedenle kamu hizmetinde aksamaya yol açılmadığı ileri sürülmektedir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, hastalık raporlarının en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesinin amacı sadece kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması değil; aynı zamanda raporun Yönetmelik ile belirlenen usul ve; esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi de amaçlanmaktadır. Nitekim Yönetmelikte, 1) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve 2) Bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının en geç rapor tarihini izleyen gün ibraz edilmesi zorunlu kılınmıştır.

Bu bakımdan ilgilinin yıllık izinde olması, yıllık izinde iken alman raporun, en geç rapor tarihini izleyen gün disiplin amirine ibrazı yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Öte yandan; Yönetmelik anılan yükümlülüğe sadece yurt dışında yıllık iznini geçirenler bakımından bir istisna getirmiştir ki; davacının yıllık iznini yurtdışında geçirmediği görüldüğünden, anılan istisna kapsamında değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir.

Açıklamalar çerçevesinde maddi olay ele alındığında; 657 sayılı Kanun’un 11/1 inci maddesi uyarınca Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla yükümlü oldukları; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte hastalık raporlarının aslının veya; bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesinin kurala bağlandığı; 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin A/a bendinde, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya; düzensiz davranmak fiilini işleyenlerin uyarma cezası ile tecziye edilecekleri hükmüne yer verildiği; maddi olayda davacının 31.01.2012 tarihli raporu en geç 01.02.2013 tarihine kadar disiplin amirine intikal ettirmesi gerekirken, raporun 08.02.2013 tarihinde Müdürlüğe ulaştığı görüldüğünden, anılan fiilin 657 sayılı Kanun’un 125 inci maddesinin A/a bendi kapsamında kaldığı ve dava konusu işlemde anılan fiil yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Yıllık izin ve rapor bitimlerini müteakip mesai başlangıç saatinde Müdürlükte göreve başlanılarak personelden yetki devrinin yapılması gerekirken kamera kayıtlarına göre davacının izin ve rapor bitimlerini müteakip mesai başlangıç saatlerine riayet etmeyerek 30.05.2012 tarihinde saat 12.33’te, 05.09.2011 tarihinde saat 15.51’de ve 05.01.2012 tarihinde saat 11:26’da yetki devrinin yapıldığına dair isnadın incelenmesinden;

Uyarma cezası ile tecziye sonrasında davacı tarafından Disiplin Kurulu’na yapılan itirazda konuya ilişkin olarak “İzin/rapor dönüşü 05.09.2011 tarihinin Ramazan Bayramı sonrası ilke mesai günü, 05.01.2012 tarihin ise yeni yılın ilke mesai günü olduğu; (Belediye, Siyasi Parti, Ticaret Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, Noter v.s.) İlçe’de bulunan sosyal çevrede yer alan kişi, kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticileri ile bayramlaşma ve yeni yıl tebrik ziyaretleri nedeniyle mesaiye geç geldiğini beyan ettiği; “12.06.2012 tarihinde yapılacak olan genel seçimler için Ak Parti milletvekili adaylarının 30.05.2012 tarihinde Belediye Parkı’nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltı sohbeti yaptıkları esnada, kahvaltı sohbetine tesadüf ettiği ve; kahvaltı sohbetine katıldığı, bu nedenle 30.05.2012 tarihinde mesaiye geç geldiğinin beyan edildiği, “anılan bayramlaşma ve sosyal olaylar nedeniyle mesaiye geç gelmenin özüre dayalı olduğunun ifade edildiği görülmektedir.

657 sayılı Kanun’un 11/1. maddesi uyarınca Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla yükümlü oldukları hükmüne yer verilmiş; Kanun’un 125 inci maddesinin A/b bendinde ise, özürsüz veya; izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek fiilini işleyenlerin uyarma cezası ile tecziye edilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Olayda, davacının muhtelif kişi ve kurumlar ile yeni yıl tebriği ziyaretleri, bayram ziyaretleri ve; milletvekili aday adaylarının düzenlediği kahvaltılı sohbete katılmak sureti ile muhtelif günlerde mesaiye geç geldiği, anılan geç gelme durumlarından önce izin almadığı gibi; söz konusu yeni yıl ziyaretlerinin, bayram ziyaretlerinin ve milletvekili aday adaylarının düzenlediği kahvaltılı sohbete katılmanın hukuken bir özür olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine, davacının özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek fiilini işlediği ve dava konusu işlemde anılan fiil yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine; aşağıda dökümü yapılan 93,30 TL tutarındaki yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına; davalı idarenin savunmasının hukuk müşaviri tarafından yapıldığı görüldüğünden 659 sayılı KHK uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile; belirlenen 660,00 TL tutarındaki vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine; artan posta avansının kararın kesinleşmesini müteakiben davacıya iadesine; kararın tebliği tarihini izleyen günden itibaren başlamak üzere (30) gün içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 01.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: memurlar.net

Sosyal Medyada Paylaş